Bài 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm các số thực x,y sao cho : 

a) 3x+yi=2y+1+2-xi ;

b) 2x+y-1=x+2y-5i.


a) 3x+yi=2y+1+2-xi3x=2y+1y=2-x3x-2y=1x+y=2x=1y=1.

b) 2x+y-1=x+2y-5i2x+y-1-x+2y-5i=02x+y-1=0x+2y-5=02x+y=1x+2y=5x=-1y=3.