Bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn điều kiện : 

a) Phần thực của z bằng 1 ; 

b) Phần ảo của z bằng -2 ;

c) Phần thực của z thuộc đoạn -1;2, phần ảo của z thuộc đoạn 0;1 ;

d) z2.


Gọi số phức z=x+yi; x,y.

a) Phần thực của z bằng 1 tức là x=1y. Do đó tập hợp điểm biểu diễn là đường thẳng x=1 (đường thẳng song song trục tung và cắt trục hoành tại điểm M1;0).

b) Phần ảo của z bằng -2 tức là xy=-2. Do đó tập hợp điểm biểu diễn là đường thẳng y=-2,đường thẳng song song trục hoành và cắt trục tung tại điểm N0;-2

c) Phần thực của z thuộc đoạn -1;2 và phần ảo thuộc đoạn 0;1 tức là -1x20y1. Tập hợp điểm biểu diễn chính là hình chữ nhật (kể cả các cạnh) giới hạn bởi các đường thẳng x=-1, x=2, y=0, y=1.

 

d) z2x+yi2x2+y22x2+y24. Vậy tập hợp điểm biểu diễn là hình tròn tâm là gốc tọa độ, bán kính R=2.

Bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12