Bài 1 trang 143 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là phần thực, phần ảo, môđun của một số phức?  Viết công thức tính môđun của một số phức theo phần thực và phần ảo của nó?


+) Cho số phức z=a+bi; a,b. Khi đó :

  •  a được gọi là phần thực, b được gọi là phần ảo
  • Gọi Ma;b là điểm biểu diễn của số phức z trên mặt phẳng tọa độ. Độ dài của vectơ OM được gọi là môđun của số phức z, kí hiệu là z=OM=a2+b2.