Bài 9 trang 144 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

a) 3+4iz+1-3i=2+5i ;

b) 4+7iz-5-2i=6iz.


a) 3+4iz+1-3i=2+5i3+4iz=2+5i-1+3i3+4iz=1+8iz=1+8i3+4iz=1+8i3-4i3+4i3-4iz=3-4i+24i-32i232+42z=35+20i25=75+45i.

b) 4+7iz-5-2i=6iz4+7iz-6iz=5-2i4+7i-6iz=5-2iz=5-2i4+iz=5-2i4-i4+i4-iz=20-5i-8i+2i242+12z=18-13i17=1817-1317i.