Bài 7 trang 143 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng tỏ rằng với mọi số phức z, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá môđun của nó.


Xét số phức z=a+biz=a2+b2. Khi đó : 

  • z=a2+b2a2aa.
  • z=a2+b2b2bb.

Vậy với mọi số phức, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá môđun của nó.