Bài 8 trang 143 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

a) 3+2i2-i+3-2i ; b) 4-3i+1+i2+i ;
c) 1+i2-1-i2 ; d) 3+i2+i-4-3i2-i.

 


a) 3+2i2-i+3-2i=3+2i5-3i=15-9i+10i-6i2=21+i.

b) 4-3i+1+i2+i=4-3i+1+i2-i2+i2-i=4-3i+2-i+2i-i222+12=4-3i+3+i5=4-3i+35+15i=235-145i.

c) 1+i2-1-i2=1+2i+i2-1-2i+i2=1+2i-1-1-2i-1=4i.

d) 3+i2+i-4-3i2-i=3+i2-i-4-3i2+i2+i2-i=6-3i+2i-i2-8-4i+6i+3i222+12=-4+i5=-45+15i.