Bài 4 trang 143 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình 71 a,b,c ?

               


Hình 71a : Số phức z=x+yi thỏa mãn phần thực x1 và phần ảo y.

Hình 71b : Số phức z=x+yi thỏa mãn phần ảo -1y2 và phần thực x.

Hình 71c : Số phức z=x+yi thỏa mãn phần thực x-1;1 và mô đun của z : z=x2+y22.