Bài 2 trang 143 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môđun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.


  • Xét số phức  z=a+biz=a2+b2. Khi b=0 ta có z=a2=a.
  • Vậy nếu số phức z là một số thực thì môđun của z chính là giá trị tuyệt đối của nó