Bài tập trắc nghiệm trang 144 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

1. Số nào trong các số sau là số thực ?

(A) 3+2i-3-2i ; (B) 2+i5+2-i5 ;
(C) 1+i32 ; (D) 2+i2-i.

2. Số nào trong các số sau là số thuần ảo ?

(A) 2+3i+2-3i ; (B) 2+3i.2-3i ;
(C) 2+2i2 ; (D) 2+3i2-3i.

3. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng ?

(A) i1977=-1 ; (B) i2345=i ; (C) i2005=1 ; (D) i2006=-i.

4. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng ?

(A) 1+i8=-16 ; (B) 1+i8=16i ;
(C) 1+i8=16 ; (D) 1+i8=-16i.

5. Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào đúng ?

(A) z ; (B) z=1 ; (C) z là một số thuần ảo ; (D) z=-1.

6. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai ?

(A) Môđun của số phức z là một số thực ;
(B) Môđun của số phức z là một số phức ;
(C) Môđun của số phức z là một số thực dương ;
(D) Môđun của số phức z là một số thực không âm .

 


1.B 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C

1. Ta có : 2+i5+2-i5=2+2+i5-i5=4. Chọn B.

2. Ta có : 2+2i2=4+8i+4i2=4+8i-4=8i. Chọn C.

3. Ta có : i2345=i.i2344=i.i21172=i-11172=i. Chọn B.

4. Ta có : 1+i8=1+i24=1+2i+i24=1+2i-14=2i4=24.i22=16.-12=16. Chọn C

5. Gọi z=a+bi.Theo đề bài ta có : 1z=z1a+bi=a-bia+bia-bi=1a2-bi2=1a2+b2=1z=1.

6. Gọi z=a+biz=a2+b20, a,b. Dấu bằng xãy ra khi a=b=0z=0. Do đó đáp án D đúng nên đáp án C sai. Chọn C.