Câu 1 trang 44, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?


- Biểu hiện:

+ Nhiệt độ trung bình năm cao: 22 - 270C, từ Quảng Ngãi trở vào nam nhiệt độ trên 250C.

+ Tổng nhiệt độ: Phía Bắc (8000C), phía Nam từ 140B trở vào trên 95000C.

+ Số giờ nắng: 1400 - 3000 giờ/năm.

+ Tổng bức xạ: > 130 kcal/cm2/năm.

+ Cân bằng bức xạ luôn luôn dương và đạt 75 kcal/cm2/năm.

- Nguyên nhân: Do nước ta nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến nên có gốc nhập xạ lớn, tất cả các địa điểm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh.