Câu 18 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 18. Giả sử hàm số y=f(x)  có đạo hàm tại x0. Hãy  viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M0(x0;f(x0)).


Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x) tại điểm M0(x0; f(x0)) là: yf(x0)=f'(x0)(xx0).