Câu 12 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 12. Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.


Công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn:S=u11q (với |q|<1).