Câu 4 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 4. Viết công thức tính số hoán vị của tập hợp gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ.


Kí hiệu Pn là các số hoán vị của tập hợp gồm phần tử (n > 1) và  Pn  được xác định: Pn=1.2.3.4.n hay Pn=n!

Ví dụ: Tính số các hoán vị của tập A=a,b,c,d.

Tập A có 4 phần tử, do đó số hoán vị của tập AP4=4!=24.