Câu 2 trang 178 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 2 .Cho biết chu kì tuần hoàn của mỗi hàm số y =sinx, y=cosx, y=tanx, y=cotx.


a. Hàm số y=sinx    y=cosx là hàm số tuần hoàn có chu kì là 2π.

b. Hàm số y=tanx  y=cotx là các hàm số tuần hoàn có chu kì là π.