Câu 16 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 16. Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y=f(x) tại x=x0.


Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (a;b)  x0(a;b).

Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn 

limxx0f(x)f(x0)xx0 thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số y=fx tại điểm x0 và kí hiệu f'x0.

Tức là f'x0=limxx0fxf(x0)xx0.