Câu 14 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 14. Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.


_ Các giới hạn đặc biệt của dãy số : 

+ lim1n=0+ lim1nk=0(k)+ limnk=+(k)+ limqn=0 (|q|<1)+ limqn=+ (q>1)+ un=climun=c.

_ Các giới hạn đặc biệt của hàm số

limx+xk=+ với k*.

limxxk= nếu k là số lẻ

limxxk=+ nếu k là số chẵn.

limx±1xk=0 k*