Câu 9 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 9. Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng nn số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.


Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó và một số d không đổi, nghĩa là: (un) là cấp số cộng ta có un+1=un+d, n2

Số d gọi là công sai của cấp số cộng.

Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là:

Sn=n(u1+un)2 hay Sn=nu1+n(n1)d2..