Câu 17 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 17.  Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học.


Quy tắc tính đạo hàm:

+ c'=0 c  hằng số+ xn'=nxn1 n*+ x'=12x x>0+u+v-w'=u'+v'w'+ u.v'=u.v'+v.u'+ u.v.w'=u'.vw+u.v'w+u.v.w'+ ku'=k.u'+ uv'=u'.vv'.uv2   v=vx0+ 1u'=-u'u2  u=ux0.