Câu 6 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 6. Viết công thức nhị thức Niu-tơn.


Công thức nhị thức Niu-tơn:

(a+b)n=k=0nCnkankbk            =Cn0an+Cn1an1b+Cn2an2b2+...             +Cnkankbk+...+Cnn1abn1+Cnnbn.