Câu 1 trang 178 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 1. Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và tập giá trị của từng hàm số đó.


a. Định nghĩa 1 : (Hàm số sin): Quy tắc tương ứng với mỗi số thực x với số thực sinx.

                                  sin:                                               x  y = sinx.

Hàm số  y = sinx có tập xác định là , tập giá trị là đoạn [-1;1].

b.Định nghĩa 2 : (Hàm số côsin): Quy tắc tương ứng với mỗi số thực x với số thực cosx

                                cos :                                               x  y = cosx.

Hàm số y = cosx có tập xác định là , tập giá trị là đoạn [-1;1].

c. Định nghĩa 3 (Hàm số tang): Hàm số tang là hàm số được xác định bởi công thức

y=sinxcosx   với  cosx0.

Hàm số y = tanx có tập xác định là D=\π2+kπ, k.

Tập giá trị của hàm số y = tanx.

d. Định nghĩa 4 (Hàm số cotang): là hàm số được xác định bởi công thức

y=cosxsinx   với   sinx0.

Hàm số y =cotx có tập xác định D=\ kπ,k.

Tập giá trị của hàm số y=cotx là tập .