Câu 13 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 13. Định nghĩa hàm số có giới hạn + khi x+.


Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (;a).

Ta nói hàm số f(x) có giới hạn là + khi x nếu với dãy số (xn) bất kì, xn<a  vàxn, ta có f(xn)+.