Câu 5 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Câu 5. Viết công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử, công thức  tính số tổ hợp chập kcủa n phần tử. Cho ví dụ.


 Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là Ank=n!(nk)!

Ví dụ: Cho 10 điểm A1 ,A2,..., A10 phân biệt. Số vectơ tạo bởi hai trong 10 điểm đã cho là A102.

 Số tổ hợp chập k của n phần tử là: Cnk=n!k!(nk)!(n,k,kn)

Ví dụ: Lớp 11A có 40 học sinh, có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh để trực nhật (giả sử tất cả các học sinh đều bình đẳng về mọi mặt).

Số cách chọn học sinh là: C406.