Câu 2 Trang 70 SGK Đại số 10

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.


Phương trình f1x=g1x (1) là phương trình hệ quả của phương trình f2x=g2x (2) nếu tập nghiệm của phương trình (2) là tập con của tập nghiệm của phương trình (1).

Ví dụ:

(2x+1)(3−x)=0 là phương trình hệ quả của phương trình 2x+1=0.