Câu 4 Trang 70 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Giải các phương trình

a) 3x+4x-2-1x+2=4x2-4+3;

b) 3x2-2x+32x-1=3x-52;

c)  x2-4=x-1.


a) 3x+4x-2-1x+2=4x2-4+3;

Điều kiện : x≠±2.

Quy đồng mẫu thức, rồi khử mẫu thức chung ta có : (x+2)(3x+4)−(x−2)=4+3(x2−4)⇔3x2+10x+8−x+2=4+3x2−12⇔9x=−18x=−2 (loại)

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) 3x2-2x+32x-1=3x-52

Điều kiện : x12. Ta có : 

3x2-2x+32x-1=3x-522(3x2−2x+3)=(2x−1)(3x−5)⇔6x2−4x+6=6x2−13x+5⇔9x+1=0⇔x=−19. (thỏa mãn)

Vậy phương trình có nghiệm x=−19.

c) x2-4=x-1x-10x2-4=x-12x1x2-4=x2-2x+1x12x=5x1x=52x=52.

Vậy phương trình có nghiệm x=52.