Câu 9 Trang 71 SGK Đại số 10

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Một phân xưởng được giao sản xuất 360 sản phẩm trong một số ngày nhất định. Vì phân xưởng tăng năng suất, mỗi ngày làm thêm được 9 sản phẩm so với định mức trên, nên trước khi hết hạn một ngày thì phân xưởng đã làm vượt số sản phẩm được giao là 5%. Hỏi nếu vẫn tiếp tục làm việc với năng suất đó thì khi đến hạn phân xưởng làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm.


Gọi x là số sản phẩm sản xuất trong một ngày theo định mức.

Điều kiện x nguyên dương.

Phân xưởng được giao sản xuất 360 sản phẩm nên số ngày hoàn thành số sản phẩm theo định mức là 360x ngày.

Phân xưởng tăng năng suất, mỗi ngày làm thêm được 9 sản phẩm so với định mức nên mỗi ngày xưởng làm được x+9 sản phẩm.

Trước khi hết hạn một ngày thì phân xưởng đã làm vượt số sản phẩm được giao là 5% nên ta có:

360x=360+360.5100x+9+1x2+27x–3240=0x=-72 loi     x=45 tha mãn

Thời gian giao hoàn thành kế hoạch là  36045=8 ngày.

Nếu sản xuất theo thời gian đã định với năng suất mới thì số sản phẩm làm được là (45+9).8=432sản phẩm.