Câu 1 Trang 70 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ.


Hai phương trình là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Ví dụ

Hai phương trình 2(x−1)=3 và 2x-1+1x+2=3+1x+2 là hai phương trình tương đương. Tập nghiệm của chúng là S=52.