Câu 5 Trang 70 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Giải các hệ phương trình

a) 2 x + 5 y = 9   4 x + 2 y = 11

b)3 x + 4 y = 125 x  2 y = 7

c)2 x  3 y = 53 x + 2 y = 8

d)5 x + 3 y = 154 x  5 y = 6


a) Nhân phương trình thứ nhất với 2, cộng vào phương trình thứ hai ta được

 2 x + 5 y = 9   12 y = 29x=3724y=2912

b) Nhân phương trình thứ hai với 2 rồi cộng vào phương trình thứ nhất:

13 x = 265 x  2 y = 7x=2y=32.

c) Nhân phương trình thứ nhất với 2 và phương trình thứ hai với 3 ta được:

4 x  6 y = 109 x + 6 y = 2413 x = 343x+2y=8x=3413y=113

d)  Nhân phương trình thứ nhất với 5 và phương trình thứ hai với 3 ta được:

25 x + 15 y = 7512 x  15 y = 185 x + 3 y = 1537 x = 93x=9337y=3037