Câu 17 Trang 72 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Nghiệm của hệ phương trình:    3 x − 2 y − z = 7− 4 x + 3 y − 2 z = 15 − x − 2 y + 3 z = − 5là:

(A) -10;7;9;

(B) 32;-2;32;

(C) -14;-92;54;

(D) -5;-7;-8.


3x-2y-z=7       -4x+3y-2z=15       − x − 2 y + 3 z = − 5 8 y + 8 z =  8   11 y  14 z = 35 x  2 y + 3 z =  5  

Hệ  8 y + 8 z =  8   11 y  14 z = 35có nghiệm (y;z)=(−7;−8)

Suy ra hệ đã cho có nghiệm là (−5,−7,−8).

Chọn D.