Câu 13 Trang 71 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân hết 1 giờ 20 phút, trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn 2 giờ so với người thứ hai. Hỏi mỗi em quét sân một mình thì hết mấy giờ?


1 giờ 20 phút = 43 giờ

Gọi x giờ là thời gian quét một mình hết sân của người thứ nhất.

Trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn 2 giờ so với người thứ hai nên thời gian quét một mình của người thứ hai là x-2. Điều kiện x>2.

Trong 1 giờ người thứ nhất quét được 1x sân, người thứ hai quét được 1x-2 sân.

Hai người cùng quét xong sân mất 43 giờ nên 1 giờ hai người cùng quét sẽ quét được 34 sân, ta có: 1x+1x-2=343x2−14x+8=0x=4 tha mãnx=23 loi      

Vậy thời gian để quét một mình xong sân của 2 người theo thứ tự là 4 giờ và 2 giờ.