Câu 15 Trang 72 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Tập nghiệm T của phương trình m2+2x+2mx=2 trong trường hợp m≠0 là:

(A) {-2m};

(B) Ø;

(C) ;

(D) \0.


ĐKXĐ: x≠0.

Phương trình đưa về dạng:

(m2+2)x+2m=2xm2x+2m=0x=-2mm2=-2m.  vi m≠0 do đó nghiệm của phương trình là x=-2m.

Chọn A.