Câu 10 Trang 71 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Giải các phương trình bằng máy tính.

a) 5x2–3x–7=0;

b) 3x2+4x+1=0;

c) 0,2x2+1,2x–1=0;

d) 2x2+5x+8=0.


a) Ấn liên tiếp các phím

ta thấy hiện ta trên màn hình x1=1,520

Ấn tiếp “=” ta thấy x2=−0,920

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là x1=1,520;x2=−0,920

b) Ấn liên tiếp dãy các phím

Ta thấy hiện trên màn hình x1=−0,33

Ấn tiếp “=” ta thấy x2=−1

c) Ấn liên tiếp dãy các phím

ta thấy hiện ra trên màn hình x1=−0,7416

Ấn tiếp “=” ta thấy x2=−6,7416

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là x1=0,74;x2=−6,74

d) Ấn liên tiếp dãy các phím

 ta thấy hiện ra trên màn hình x1=−0,071

 Ấn tiếp “=” ta thấy x2=−2,8284

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là x1=−0,71;x2=−2,83.