Câu 7 Trang 70 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 7. Giải hệ phương trình

a) 2 x  3 y + z =  7   4 x + 5 y + 3 z = 6   x + 2 y  2 z = 5   

b) x + 4 y  2 z = 1    2 x + 3 y + z =  6   3 x + 8 y  z = 12   


a) Nhân phương trình thứ ba với 4 rồi cộng vào phương trình hai.

Nhân phương trình thứ ba với −2 cộng vào phương trình thứ nhất ta có:  7y + 5z=17  13 y  5 z = 26             x + 2 y  2 z = 5          

Cộng phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai có hệ mới:6 y = 913 y  5 z = 26x + 2 y  2 z = 5  x=-35y=32z=-1310.

b) Nhân phương trình thứ nhât với 2 rồi cộng với phương trình thứ hai

Nhân phương trình thứ nhât với −3 rồi cộng với phương trình thứ ba ta có:x + 4 y  2 z = 1   11 y  3 z =  4    4 y + 5 z = 9   

Nhân phương trình hai với 5 và phương trình thứ ba với 3 rồi cộng hai phương trình đó lại ta được:x + 4 y  2 z = 1   11 y  3 z =  4   43 z = 83x=18143y=743z=8343..