Câu 16 Trang 72 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Tập nghiệm của hệ phương trình

3 x  5 y = 24 x + 2 y = 7  là:

(A) (−3926;313)

(B)(−1713;513)

(C) (3926;12)

(D)(−13;176)


Ta có : 6 x  10 y = 420 x + 10 y = 3526 x = 396 x  10 y = 4x=2936y=12

Chọn C.