Câu 6 Trang 70 SGK Đại số 10

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 6. Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được 59 bức tường. Sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 giờ thì chỉ còn lại 118 bức tường chưa sơn. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì sau bao nhiêu giờ mỗi người mới làm xong bức tường?


Gọi x (giờ),y (giờ) là thời gian để công nhân thứ nhất, thứ hai làm riêng để sơn xong bức tường.Do đó mỗi giờ người thứ nhất và người thứ hai lần lượt sơn được 1x, 1y bức tường.

Người thứ nhất làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được 59 bức tường nên ta có: 7x+4y=59

Sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 giờ thì chỉ còn lại 118 bức tường chưa sơn nên ta có:4x+4y=1-58-118=718

Ta có hệ phương trình:7x+4y=594x+4y=718

Giải hệ phương trình trên ta được: 1x=118;1y=124.

Suy ra x=18,y=24.

Vậy mỗi người làm riêng, theo thứ tự, thời gian sơn xong bức tường là 18 giờ và 24 giờ.