Câu 3 trang 70 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Giải các phương trình

a) x-5+x=x-5+6;

b)  1-x+x=1-x+2;

c) x2x-2=8x-2;

d) 3+2-x=4x2-x+x-3.


a) x-5+x=x-5+6

Điều kiện :  x≥5

Ta có : x-5+x=x-5+6x=6 (nhn)

Tập nghiệm S={6}.

b) 1-x+x=1-x+2

Điều kiện : 1x≥0  x−1≥0⇔x=1

Thay x=1 vào phương trình ta được: 1-1+1≠1-1+2, do đó x=1không là nghiệm đúng phương trình,

Vậy phương trình vô nghiệm.

c)x2x-2=8x-2

Điều kiện : x>2

x2x-2=8x-2x2x-2-8x-2=0x2-8x=22 tha mãnx=-22      loi

Tập nghiệm S={22}.

d) 3+2-x=4x2-x+x-3

Ta có : 2-x xác định với 2x≥0⇔x≤2x-3 xác định với x−3≥0⇔x≥0;

 Mặt khác :(−∞,2]∩[3,+∞)=Ø

Biểu thức của phương trình không xác định với mọi x.

Vậy phương trình vô nghiệm.