Câu 11 Trang 71 SGK Đại số 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Giải các phương trình

a) |4x−9|=3−2x;

b) |2x+1|=|3x+5|.
 


a) 4x-9=3-2x3-2x04x-9=3-2x2x324x-9=9-12x+4x2x324x2-16x+18=0(vô nghim).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) 2x+1=3x+52x+1=3x+52x+1=-3x-5x=-4x=-65.

Vậy phương trình có nghiệm : x=-4, x=-65.