Câu hỏi thảo luận số 1 trang 29, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 60
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học và hình 6, hãy nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam.


Đặc điểm địa hình Việt Nam.

- Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

 + Đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích.

 + Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2000m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng

 + Địa hình nước ta có cấu trúc được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại, tạo nên sự phân bậc rõ nét  theo độ cao, thấp dân từ tây bắc xuống đông nam.

 + Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính: tây bắc-đông nam và vòng cung.

- Địa hình nước ta mang  tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: 

+ Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi.

+ Bồi tụ mạnh ở đồng bằng hạ lưu sông.

+ Quá trình Caxto diễn ra mạnh.

- Địa hình nước ta chịu tác động mạnh mẽ của con người: Con người làm giảm diện tích rừng tự nhiên dẫn đến quá trình xâm thực, bóc mòn ở đồi núi tăng, tạo thêm nhiều dạng địa hình mới (đê sông, đê biển, ruộng bậc thang...)