Câu hỏi thảo luận số 2 trang 30, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng núi Tây Bắc.


Hướng dẫn: Học sinh có thể sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hoặc trang 13 và 14.

Lời giải: Các dãy núi lớn của vùng núi Tây Bắc: Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao.