Bài 6 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 6. Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ. Tính xác suất sao cho:

a) Cả ba học sinh đều là nam.

b) Có ít nhất một nam.


Không gian mẫu gồm các tổ hợp chập 3 của 10 học sinh. Vậy n(Ω)=C103=120..

a) Gọi A là biến cố cả ba học sinh đều là nam được chọn

Số cách chọn 3 trong 6 nam là tổ hợp chập 3 của 6 (nam)

Ta có: n(A)=C63=20

Vậy: P(A)=n(A)n(Ω)=20120=16.

b) Gọi B là biến cố có ít nhất một nam được chọn

Ta có:  B là biến cố không có nam (nghĩa là có 3 nữ)

Số cách chọn 3 trong 4 nữ là : n(B)=C43=4

Suy ra: P(B)=4120=130P(B)=1130=2930.