Bài 11 trang 180 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 11. Cho hai dãy số un, vn với  un=nn2+1 và vn=ncosπnn2+1.

a) Tính  limun.

b) Chứng minh rằng limvn=0.


a) Ta có:

limun=limnn2+1=limn2.1nn21+1n2         =lim1n1+1n2=01=0.

b) Ta có:

limπn=0limcosπn=cos0=1
limnn2+1=0 ( câu a)

Vậy limvn=limnn2+1.limcosπn=0.1=0..