Bài 19 trang 181 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 19. Cho hàm số: fx=x3+bx2+cx+d  C

Hãy xác định các số b, c, d  biết rằng đồ thị hàm số C của hàm số y=fx đi qua các điểm 1;3, 1;1    f'13=0.


(C): y=fx=x3+bx2+cx+d         f'x=3x2+2bx+c

+) Đồ thị C đi qua hai điểm A(1;3), B(1;1) nên tọa độ hai điểm thỏa mãn phương trình hàm số ta có hệ:

     3=(1)3+b(1)2+c(1)+d 1=13+b.12+c.1+dbc+d=2   (1)b+c+d=2   (2)

+) Mặt khác :

f'13=03132+2b13+c=0                2b+3c=1  (3)

+) Giải hệ phương trình (1), (2) và (3) ta được:  b=-12c=0      d=-32