Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa SGK Vật Lý lớp 11

BÁO CÁO THỰC HÀNH

     x=R ()     I (10-3 A)       U (V)      Y= (A-1)
100 0.0126 1.30 80
90 0.0141 1.27 71
80 0.0153 1.25 65
70 0.0172 1.22 58
60 0.0191 1.18 52
50 0.0220 1.11 46
40 0.0253 1.05 41
30 0.0302 0.95 34

 

a) Vẽ hình:

                   

b) Nhận xét và kết luận:

- Dạng của đồ thị U = f(I) giống với Hình 12.5

- Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng

c) Xác định tọa độ U0 và Im của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị U = f(I) cắt trục tung và trục hoành:

- I=0 ⇒U0=ξ=1,577 (V)

- U=0 ⇒ = 0,075 (A) với R020 .

Suy ra: ξ=1,577 (V), r= (Ω).