Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện SGK Vật Lý lớp 11

I. Điện trường

 - Là môi trường tồn tại xung quanh điện tích, có khả năng tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.

II. Cường độ điện trường

1. Định nghĩa

- Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó.

- Độ lớn: 

Trong đó: E: cường độ điện trường tại điểm đang xét (V/m)

                F: lực điện tác dụng lên điện tích thử (N)

                q: điện tích thử (C)

3. Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm

    

 

Chiều của do điện tích Q gây ra:

 + Hướng ra xa Q nếu Q > 0.

 + Hướng vào Q nếu Q <0.

4. Nguyên lí chồng chất điện trường

- Các trường hợp:

 + 

 + 

 + 

 + 

III. Đường sức điện (ĐSĐ)

1. Định nghĩa

- Là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vecto cường độ điện trường tại điểm đó.

2. Đặc điểm

- Qua mỗi điểm trong điện trường có một ĐSĐ.

- Các ĐSĐ là những đường cong hở đi ra từ hạt (+), kết thúc ở vô cùng hoặc hạt (-).

- Các ĐSĐ mau ở những nơi có điện trường mạnh và ngược lại.

3. Điện trường đều

Là điện trường cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn.