Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Trung bình: 3,78
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân SGK Vật Lý lớp 11

I. Bản chất dòng điện trong chất điện phân

- Là dòng chuyển dời có hướng của các ion:

 + Ion dương (+): cùng chiều điện trường .

 + Ion âm (-): ngược chiều điện trường .

- Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại.

- Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện mà còn tải cả vật chất.

II. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan

- Các ion Cu2+ đến cực (-) nhận thêm 2e- tạo thành nguyên tử Cu bám vào cực (-).

- Các ion SO42- đến cực (+) nhường 2e- tạo thành phân tử SO4 tác dụng với Cu ở cực (+) tạo thành CuSO4.

- Sau đó: 

- Kết quả sau 1 thời gian: cực (+) bị bào mòn cực dương tan;

                                         cực (-) được bồi đắp thêm.

III. Các định luật Fa-Ra-Đây

1. Định luật Fa-ra-đây thứ nhất

                       

          m=kq

Trong đó: m: khối lượng chất tan (kg)

                q: điện lượng chạy qua bình điện phân (C)

                k: đương lượng điện hóa.

2. Định luật Fa-ra-đây thứ hai

    Trong đó: F=96500: hằng số Fa-ra-đây.

                n: hóa trị

                A: số khối

Suy ra: