Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì SGK Vật Lý lớp 11

                  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

1. Bảng thực hành 35.1

                                                 Vị trí (1) của vật AB: 150 (mm)

   Lần đo     d (mm)         d' (mm)     f (mm)     f (mm)

1

2

3

4

5

68

67

68

68

69

30

30

31

30

31

-53,68

-54,32

-56,97

-53,68

-56,29

1,31

0,67

1,98

1,31

1,3

      f¯= -54,99 (mm) f¯ = 1,314 (mm)

2. Tính kết quả của phép đo trong Bảng thực hành 35.1

  • Tính giá trị trung bình f¯ của các lần đo: f¯ = -54,99 (mm)
  • Tính sai số tuyệt đối trong mỗi lần đo: f=f¯-f
  • Tính sai số tuyệt đối trung bình của các lần đo : f¯=f1¯+f2¯+f¯3+f4¯+f¯55= 1,314 (mm)
  • Tính sai số tỉ đối trung bình δ =f¯f¯=1,31454,99=0,024

3. Viết kết quả của phép đo

                f=f¯±f ¯=-54,99±1,314 (mm)

                   với δ=0,024