Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì SGK Vật Lý lớp 11

                  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

1. Bảng thực hành 35.1

                                                 Vị trí (1) của vật AB: 150 (mm)

   Lần đo     d (mm)          (mm)     f (mm)      (mm)

1

2

3

4

5

68

67

68

68

69

30

30

31

30

31

-53,68

-54,32

-56,97

-53,68

-56,29

1,31

0,67

1,98

1,31

1,3

      = -54,99 (mm)  = 1,314 (mm)

2. Tính kết quả của phép đo trong Bảng thực hành 35.1

  • Tính giá trị trung bình  của các lần đo:  = -54,99 (mm)
  • Tính sai số tuyệt đối trong mỗi lần đo: 
  • Tính sai số tuyệt đối trung bình của các lần đo : = 1,314 (mm)
  • Tính sai số tỉ đối trung bình 

3. Viết kết quả của phép đo

                

                   với