Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito SGK Vật Lý lớp 11

                 BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn           

Điôt phân cực thuận  Điôt phân cực ngược
    U(V)       Ith (mA)
     0           0 
     0.9           0
     1.5           0
     3           0
     4.5           0
     6           0
    U(V)       Ith (mA)
     0           0
    0.2           0
    0.3         0.02
    0.55         0.59 
    0.63         1.39
    0.65         2.78
    0.66          4
    0.67          6.5

 

a) Đồ thị:

 

b) Nhận xét và kết luận:

- Tăng dần; 0.67V; tăng; 0.65V.

- 0; 6V.

- Chỉnh lưu; (+); (-).

2. Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito

 Với 

    IB(A)    20.1    17.9    15.7    13.5    11.3
    IC(mA)    557    4.96    4.37    3.74    3.12
        277    277    278    278    276

 

- Tính các giá trị:

 + 

 + 

- Ghi kết quả: 

- Đồ thị: