Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ SGK Vật Lý lớp 11

I.Từ thông

1. Định nghĩa

- Gọi S: điện tích khung dây, : cảm ứng, : từ thông.

- Từ thông là đại lượng đặc trưng cho đại lượng từ trường qua diện tích khung dây.

- Biểu thức:  = BScosα

   

2. Đơn vị

- S: m2;

- B: T;

: wb

II.Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong (C) gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.

III.Định luật Len – xơ về chiều dòng điện cảm ứng

- Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

 + Nếu  tăng thì  ngược chiều với ;

 + Nếu  giảm thì  cùng chiều với .

IV.Dòng điện Fu – cô

1. Dòng điện Fu – cô

- Là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khối kim loại khi nó chuyển động trong từ trường hoặc đặt trong từ trường biến thiên.

2. Ứng dụng

- Bộ phanh điện từ của những ô tô hạng nặng.

- Bếp từ.

- Lò cảm ứng để nung nóng kim loại.

- Trong trường hợp, dòng Fu – cô có hại như làm nóng máy điện. Để giảm tác dụng của dòng Fu – cô , khối kim loại nguyên vẹn được thay bằng một khối nhiều lá kim loại xếp liền nhau, cách điện đối với nhau.