Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn SGK Vật Lý lớp 11

I. Chất bán dẫn và tính chất

- Chất bán dẫn là những chất vừa dẫn điện vừa cách điện: .

- Ví dụ: silic, gecmani, Bo, P,...

- Tính chất:

 + Khi nhiệt độ thấp thì  của chất bán dẫn tinh khiết lớn R lớn dẫn điện kém điện môi.

 + Khi nhiệt độ cao thì  nhỏ R nhỏ dẫn điện tốt.

 +  giảm mạnh khi có tạp chất dẫn điện tạp chất.

 +  của chất bán dẫn cũng giảm khi có ánh sáng chiếu vào hoặc có các tá nhân khác.

II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn, bán dẫn loại n và loại p

1.Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p

- Bán dẫn có hạt tải điện âm gọi là bán dẫn loại n.

- Bán dẫn có hạt tải điện dương gọi là bán dẫn loại p.

2. Electron và lỗ trống

Trong cả hai loại bán dẫn p và n, thực ra dòng điện đều do chuyển động của êlectron sinh ra. Khi tạo thành tinh thể silic, mỗi tinh thể silic có bốn êlectron hoá trị nên vừa đủ để tạo ra bốn liên kết với bốn nguyên tử lân cận.