Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 26. Khúc xạ ánh sáng SGK Vật Lý lớp 11

I.Sự khúc xạ ánh sáng

1.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

- Là hiện tượng tia sáng bị lệch phương (gãy) khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

2.Định luật khúc xạ ánh sáng

          

SI: tia tới; I: điểm tới;

N'IN: pháp tuyến với mặt phân cách tại I;

IR: tia khúc xạ;

i: góc tới; r: góc khúc xạ, i': góc phản xạ, .II. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG

Là đại lượng đặc trưng cho môi trường về tốc độ truyền ánh sáng.

   với c=3.108 m/s.

1. Chiết suất tỉ đối

 - Là chiết xuất tỉ đối của môi trường (2) so với môi trường (1).

 + n21>1i>r môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1)

 + n21<1 i<r môi trường (2) chiết quang kém hơn môi trường (1)

2. Chiết suất tuyệt đối

- Là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không (n=1).

III.Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.