Bài 25. Tự cảm

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 25. Tự cảm SGK Vật Lý lớp 11

I.Từ thông riêng của một mạch kín

- Trong khung dây kín có dòng điện i. Khi đó:

 + Từ thông riêng: 

 + Đối với ống dây có N vòng dây: 

 + Độ tự cảm của ống dây:

 + Trong ống dây có lõi sắt có hệ số thẩm 

II.Hiện tượng tự cảm

1.Định nghĩa

- Là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM

1. Biểu thức

 

Trong đó: 

     etc là suất điện động tự cảm (V) ;

      L là hệ số tự cảm (H)

     : là độ biến thiên cường độ dòng điện (A)

     : là thời gian biến thiên (s)

2. Năng lượng từ trường của ống dây

+